Všeobecné zmluvné podmienky

společnosti SportSoft, spol. s r.o., se sídlem Nám. Svobody 13, 385 01 Vimperk, IČ: 62502077 (dále jen „Zhotovitel“) pro poskytování služeb v oblasti zajišťování časomíry

I. Vymezení pojmů

1. „VSP“ se nadále rozumí tyto Všeobecné smluvní podmínky

2. „Zhotovitelem“ se rozumí společnost SportSoft, spol. s r.o. se sídlem Nám. Svobody 13, 385 01 Vimperk, IČ: 62502077

3. „Objednatelem“ se rozumí konkrétní zájemce o poskytnutí služeb se kterým bude na základě dohody stran uzavřena ze strany zhotovitele příslušná smlouvy o dílo týkající se zajištění časomíry v rámci tam specifikovaného závodu

4. „Závodem“ se rozumí závody všech kategorií účastníků uskutečněné v rámci jediné pořadatelem specifikované akce konané zpravidla v rámci jednoho dne nebo dvou po sobě jdoucích dnů s tím, že v rámci žádné kategorie během takové akce nebudou konány pod stejným označením dva závody

5. „Smlouvou“ nebo „Smlouvou o dílo“ se rozumí každá smlouva uzavřená mezi zhotovitelem a objednatelem, která na tyto VSP odkazuje a týká se zajištění služeb zhotovitele v oblasti časomíry a jiných pořadatelských služeb

II. Předmět plnění

1. Předmět plnění v rámci jednotlivých zakázek bude vždy konkretizován v technické specifikaci zhotovitele, která bude tvořit přílohu cenové nabídky a uzavřené smlouvy o dílo.

2. Součástí plnění zhotovitele, pokud konkrétní smlouvou není stanoveno jinak, není zejména vytyčení tratí jednotlivých kategorií závodu, zajištění údržby takových tratí během závodu a bezpečnosti závodníků na trati a další služby spojené s pořádáním závodu, které přímo nesouvisí s evidencí závodníků, měřením jejich výsledků a zpracováním takto získaných údajů. Předmětem plnění, pokud se účastníci smlouvou nedohodnou jinak, rovněž není oficiální vyhlašování ani prezentace výsledků závodu, vyjma zpřístupnění výsledkových listin dle technické specifikace této smlouvy, jakož i zobrazování průběžných i konečných výsledků v rámci jednotlivých kategorií závodu na výsledkových monitorech v prostoru cíle závodu.

3. Součástí plnění zhotovitele rovněž není výběr startovného a evidence jeho plateb. Takovou evidenci plateb vede objednatel včetně zajištění jejich výběru.

III. Součinnost objednatele

1. Objednatel je na své náklady povinen zhotoviteli v rámci konání závodu umožnit v prostoru startu a cíle závodu bezplatně umístit potřebnou techniku (prostor pro technické vozidlo alespoň 5x5 m, případně místnost o velikosti alespoň 8m2, vytopenou na minimálně 18°C) s možností napojení na zdroj el. energie 220V. Takový prostor se objednatel zavazuje zhotoviteli poskytnout dle jeho požadavků nejméně během dne, který předchází prvému dni konání závodu.

2. Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout v dostatečném časovém předstihu (nejméně 30 dnů předem) potřebné údaje o závodu s uvedením kontaktní osoby zajišťující koordinaci příprav toho závodu tak, aby mohlo být zahájeno on-line registrování účastníků závodu.

3. Stejným způsobem je pak objednatel povinen poskytnout zhotoviteli pro potřeby registrace účastníků závodu a zpracování jejich výsledků informace o tom, kteří závodníci řádně uhradili startovné tak, aby bylo možno ze závodu vyřadit ty osoby, které nesplnily podmínky pro účast.

4. Objednatel odpovídá zhotoviteli za navrácení čipů od účastníků závodu, kterým budou předány zhotovitelem v rámci jejich prezentace před startem závodu, po ukončení závodu zpět zhotoviteli a to v počtu, odpovídajícím odprezentovanému množství účastníků takového závodu. Za každý chybějící čip je objednatel po ukončení závodu povinen uhradit zhotoviteli náhradu ve výši 250,-Kč. Stejně tak objednatel ručí za veškerou škodu, která zhotoviteli případně vznikne na jeho zařízení a vybavení použitém při plnění jeho závazků dle uzavřené smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ním, a to včetně škod, takto způsobených účastníky závodu nebo diváky, vyjma škod, které vzniknou vinou zhotovitele.

5. Objednatel je oprávněn závod jednostranně zrušit. V takovém případě se ruší i případně uzavřená smlouva o dílo ohledně služeb zhotovitele upravených těmito VSP. Účinky zrušení nastávají vůči zhotoviteli písemným oznámením zhotoviteli.

IV. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškeré služby, uvedené v technické specifikaci tvořící přílohu smlouvy o dílo. Není – li stranami stanoveno jinak, bude zhotovitel povinen zajistit registraci účastníků on – line 30 dnů před konáním závodu a dále jejich prezentaci v místě závodu od 7:00 hod prvého dne konání závodu do 1 hodiny před odstartováním konkrétního závodu příslušné kategorie. Měření časomíry závodu každé kategorie zhotovitel zajistí v místě cíle.

2. O provedení služeb dle uzavřené smlouvy v rámci celého závodu bude vždy sepsán zápis o konání závodu, který zhotovitel po ukončení závodu předá v jednom vyhotovení objednateli, který bude oprávněn do takového zápisu uvést své případné námitky vůči kvalitě dodaných služeb.

3. Příjem protestů jednotlivých závodníků k výsledkům nebo průběhu jednotlivých kategorií závodu bude zajišťovat objednatel s tím, že jednotlivé protesty týkající se služeb zhotovitele (údaje ve výsledkových listinách) bude zhotovitel povinen na základě podnětu objednatele řešit po dobu 14 dnů od skončení závodu.

4. Výsledky závodu a to i v rámci jednotlivých kategorií budou zhotovitelem vždy po skončení každého závodu předány objednateli jak v listinné podobě (výsledková listina), tak v elektronickém formátu. Objednatel je s takto předanými daty oprávněn nakládat až poté, kdy bude zcela a úplně uhrazena cena služeb dle uzavřené smlouvy na základě které budou taková data objednateli předána. Do té doby zůstávají veškerá předaná data vlastnictvím zhotovitele, který je oprávněn v případě prodlení objednatele požadovat jejich navrácení na originálních nosičích včetně do té doby případně pořízených kopií. V případě porušení závazků objednatele dle tohoto ustanovení bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každé takové jednotlivé porušení.

5. Zhotovitel je oprávněn v případě, že mu technické podmínky nebo jiné závažné okolnosti nebudou dovolovat splnit závazky z uzavřené smlouvy, od uzavřené smlouvy odstoupit písemným oznámením objednateli. Pokud tak učiní, náleží objednateli odstupné ve výši

  • 3.000,-Kč a to v případě, že k odstoupení dojde 60 a více dnů před sjednaným konáním závodu
  • 5.000,-Kč a to v případě, že k odstoupení dojde v rozmezí 59 až 30 dnů před sjednaným konáním závodu
  • 10.000,-Kč a to v případě, že k odstoupení dojde méně než 30 dnů před sjednaným konáním závodu

V. Zpracování osobních údajů

1. Osobní údaje o jednotlivých závodnících v rámci závodu zhotovitel od jednotlivých závodníků přebírá jménem objednatele a tyto osobní údaje bude jménem objednatele rovněž zpracovávat v rámci provedeného měření a vyhodnocování výsledků každé kategorie závodu. Za oprávněnost převzetí takových osobních údajů jakož i nakládání s nimi v rámci plnění závazků zhotovitele dle každé uzavřené smlouvy odpovídá z hlediska plnění povinností dle platných právních norem objednatel.

2. Objednatel pak uzavřením konkrétní smlouvy o dílo na zajištění služeb upravených těmito VSP dává zhotoviteli výslovný a úplný souhlas se zpracováním všech osobních údajů, které zhotovitel jeho jménem od jednotlivých účastníků v rámci plnění svých závazků dle takové smlouvy získá, při plnění závazků zhotovitel dle uzavřené smlouvy a to způsobem, který taková smlouva a tyto VSP předpokládají, včetně jejich zveřejnění na výsledkových listinách jednotlivých kategorií závodu (zhotovitel se zavazuje na výsledkových listinách minimalizovat osobní údaje závodníků na míru nezbytnou pro jejich rozlišení).

3. Zhotovitel je oprávněn do závodu odmítnout přihlásit účastníka, který nedá zhotoviteli souhlas ke zpracování jeho osobních údajů v rámci plnění závazků zhotovitele dle uzavřené smlouvy nebo těchto VSP.

VI. Cenová ujednání

1. Celková cena služeb dle konkrétní smlouvy týkající se jednoho závodu bude stranami ujednána v rámci příslušné smlouvy o dílo. Součástí ceny služeb není stravné a nocležné v místě konání závodu, které bude, pokud objednatel pro zhotovitele stravu a nocleh nezajistí na své náklady sám, k ceně služeb účtováno zvlášť.

2. Není – li v těchto VSP nebo příslušné smlouvě účastníky stanoveno jinak, rozumí se tam uvedenými cenami ceny bez DPH, která bude při vyúčtování k takovým cenám připočtena ve výši, stanovené pro dané období příslušným právním předpisem.

3. V případě, že objednatel jednostranně odstoupí od smlouvy, nebo zruší závod a tím zanikne i uzavřená smlouva o dílo, bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli odstupné (storno poplatek) ve výši:

  • 50% ze sjednané ceny služeb zhotovitele, a to v případě, že ke zrušení závodu dojde 60 a více dnů před jeho sjednaným konáním
  • 80% ze sjednané ceny služeb zhotovitele, a to v případě, že ke zrušení závodu dojde v rozmezí 59 až 30 dnů před jeho sjednaným konáním
  • 100% ze sjednané ceny služeb zhotovitele, a to v případě, že ke zrušení závodu dojde méně než 30 dnů před jeho sjednaným konáním

4. Pokud se smluvní strany na zrušení závodu dohodnou, řídí se výše odstupného takovou dohodou, která musí být učiněna písemně. Není – li v takové dohodě odstupné stanoveno, pak činí 30% ze sjednané ceny služeb zhotovitele.

5. Není–li smlouvou účastníky stanoveno jinak, objednatel je povinen uhradit zhotoviteli zálohovou fakturu ve výši 30% ze sjednané ceny služeb. Datem vystavení zálohové faktury je datum podepsání smlouvy o dílo mezi zhotovitelem a odbjednatelem, splatnost faktury je 14 dní.

6. Cena služeb bude zhotovitelem účtována po skončení závodu a vyhotovení zápisu o konání závodu fakturou se splatností 14 dnů ode dne jejího vystavení. Faktura se má za doručenou 3 dnem po jejím odeslání.

7. V případě prodlení s úhradou vystavené faktury bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.

8. Strany nejsou oprávněny vzájemné započítávat své pohledávky vzniklé na základě uzavřené smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní.

VII. Sankce

1. Po dobu prodlení objednatele s úhradou jeho splatných závazků vůči zhotoviteli není zhotovitel povinen plnit služby dle uzavřené smlouvy. Tím není dotčen nárok zhotovitele na smluvní odměnu (cenu služeb) dle této smlouvy.

2. V případě prodlení zhotovitele s plněním jeho závazků dle uzavřené smlouvy je objednatel oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na odstupné. Stejně tak je oprávněn od smlouvy odstoupit zhotovitel v případě, že objednatel bude v prodlení s plněním některé z jeho povinností dle uzavřené smlouvy.

3. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení příslušné smluvní straně s tím, že smlouva zaniká ke dni takového doručení. K uvedenému dni se také provede konečné vyúčtování. Nároky stran z takové smlouvy do té doby vzniklé nebudu odstoupením dotčeny.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Není–li smlouvou účastníky stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků z takové smlouvy a těchto VSP vyplývající nebo s nimi související příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

2. Obsah uzavřené smlouvy mohou účastníci měnit a doplňovat výhradně formou písemných dodatků nebo jiných písemných ujednání smluvních stran.

3. Součástí každé uzavřené smlouvy bude technická specifikace služeb zhotovitele a tyto VSP

4. K projednání případných sporů účastníků ohledně jejich nároků z uzavřené smlouvy je ve smyslu ust. § 89a o.s.ř. místně příslušný Okresní soud v Prachaticích.

Ve Vimperku 11.12.2007
SportSoft, spol. s r.o.
Ing. Petr Samek, jednatel